ROZWÓJ we właściwym kierunku

Zmień swoje podejście

0
Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie
0
Pozyskane dofinansowanie
0
lat na rynku

NASZA OFERTA

AKTUALNOŚCI

NASZE SUKCESY

Jednostki samorządu terytorialnego

Więcej informacji po kliknięciu

Przedsiębiorcy

Więcej informacji po kliknięciu

Uczelnie wyższe i jednostki naukowe

Więcej informacji po kliknięciu

Organizacje pozarządowe

Więcej informacji po kliknięciu

Inne

Więcej informacji po kliknięciu

PROJEKTY WŁASNE

CENTRUM NOWOCZESNYCH USŁUG I TECHNOLOGII

Projekt pt. „Budowa Nowoczesnych Usług i Technologii – Etap I” współfinansowany jest w 32,62% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw). Wdrażanie projektu rozpoczęło się 1 lipca 2010, zaś planowany termin finansowanego zakończenia realizacji projektu zostało wyznaczone na 30 marca 2012 r.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BDE EuroCompass poprzez wprowadzenie do oferty firmy
nowych innowacyjnych produktów/usług oraz udoskonalenie dotychczas oferowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych.

Natomiast cele szczegółowe obejmują:

 • zbudowanie niezbędnego zaplecza do kompleksowego świadczenia nowoczesnych usług z zastosowaniem narzędzi ICT,
 • udoskonalenie dotychczas oferowanych usług i produktów poprzez szersze wykorzystywanie technologii GIS,
 • rozszerzenie oferty usługowej firmy na nowe obszary związane z ochroną środowiska i energią odnawialną,
 • wzmocnienie zaplecza kadrowego firmy poprzez zatrudnienie nowych specjalistów.

Przedmiotem projektu jest realizacja I etapu przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii, w
którym będzie mieściło się niezbędne zaplecze do świadczenia przez Wnioskodawcę specjalistycznych i innowacyjnych usług wykorzystujących
technologie GIS. Zakres projektu obejmuje sześć głównych zadań, których sprawna realizacja pozwoli na wybudowanie budynku Centrum oraz
uruchomienie w nim planowanej działalności innowacyjnej.

 • Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji technicznej (tj. dokumentacji budowlanej i wykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia robót budowlanych).
 • Zadanie 2: Zakup gruntu (tj. działki o pow. 2 044 m2, położonej w Lublinie, przy ul. Vetterów 1).
 • Zadanie 3: Roboty budowlane (tj. zakup materiałów i robót budowlanych niezbędnych do wybudowania obiektu budowlanego o pow. całkowitej 1 042,7 m2).
 • Zadanie 4: Zakup środków trwałych niezbędnych do uruchomienia działalności operacyjnej w budynku Centrum (tj. mebli, sprzętu
  komputerowego, urządzeń do serwerowni, itd.).
 • Zadanie 5: Zakup wartości niematerialnych i prawnych (tj. specjalistycznego oprogramowania GIS umożliwiającego gromadzenie,
  przetwarzanie i prezentację danych przestrzennych, również w Internecie w trybie on-line).
 • Zadanie 6. Promocja projektu

W wyniku realizacji projektu powstanie dziewięć innowacyjnych produktów usługowych, w tym 6 nowych oraz 3 udoskonalone. Ponadto
powstaną trzy nowe miejsca pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.”

LOKALNE POTRZEBY EDUKACJI ZAWODOWEJ

Projekt pt. „Lokalne potrzeby edukacji zawodowej – diagnoza sytuacji w wybranych powiatach województwa lubelskiego”,
finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego), był
realizowany w okresie od 7 stycznia 2009 do 31 lipca 2009 r. Projekt o charakterze badawczo-diagnostycznym wdrażany był w partnerstwie z
sześcioma powiatami województwa lubelskiego (tj. kraśnickiego, lubartowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego i
włodawskiego).

Cele projektu obejmowały:

 • dostarczenie kompleksowych, pogłębionych i zweryfikowanych danych o
  stanie szkolnictwa zawodowego w wybranych powiatach partnerskich,
 • diagnoza potrzeb kadr, instytucji, uczniów i absolwentów szkolnictwa zawodowego,
 • analiza powiązań między sytuacją szkolnictwa zawodowego a lokalnymi rynkami pracy,
 • opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Jednym z ważnych elementów projektu było przeprowadzenie badań ankietowych skierowanych do instytucji szkolnictwa zawodowego, uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz pracodawców. Na bazie wyników z badań ankietowych zostały opracowane diagnozy w sferze edukacji zawodowej dla poszczególnych powiatów wraz z rekomendacjami dotyczącymi poprawy sytuacji w szkolnictwie zawodowym. Całość prac badawczych została zawarta w publikacji końcowej projektu.

GIS-MANAGER

Projekt pt. "Manager systemu informacji przestrzennej" realizowany jest w ramach priorytetu VIII "Regionalne kadry
gospodarki", Działanie 8.1."Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju i kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt zakłada realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu przyszłościowej i dynamicznie rozwijającej się branży zastosowania
systemów informacji przestrzennej.

Projekt realizowany jest przez Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass w okresie od 01.02.2011 r. do 31.05.2012 r. W tym czasie do
udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 200 osób pracujących z województwa lubelskiego, którym zapewniony zostanie bezpłatny,
atrakcyjny kurs umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie systemów informacji przestrzennej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat szkoleń oraz zasadami rekrutacji.

Zachęcamy do szybkiego zgłoszenia się, gdyż liczba miejsc na kolejne edycje szkoleń jest ograniczona!

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.gis-szkolenia.pl

GIS-MANAGER

Projekt pt. "Manager systemu informacji przestrzennej" realizowany jest w ramach priorytetu VIII "Regionalne kadry
gospodarki", Działanie 8.1."Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju i kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Projekt zakłada realizację bezpłatnych szkoleń z zakresu przyszłościowej i dynamicznie rozwijającej się branży zastosowania
systemów informacji przestrzennej.

Projekt realizowany jest przez Biuro Doradztwa Europejskiego EuroCompass w okresie od 01.02.2011 r. do 31.05.2012 r. W tym czasie do
udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 200 osób pracujących z województwa lubelskiego, którym zapewniony zostanie bezpłatny,
atrakcyjny kurs umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie systemów informacji przestrzennej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat szkoleń oraz zasadami rekrutacji.

Zachęcamy do szybkiego zgłoszenia się, gdyż liczba miejsc na kolejne edycje szkoleń jest ograniczona!

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.gis-szkolenia.pl

KREATYWNY BIZNES

Z dniem 01.12.2012 r., rozpoczęliśmy realizację projektu „Kreatywny biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie i poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt zakłada realizację szkoleń dla 100 pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach w tym osób samozatrudnionych, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie pracownicy i/lub kadra zarządzająca mikroprzedsiębiorstw ( w tym osoby samozatrudnione) należących do sektora przemysłu kreatywnego (tj. zgodnie z PKD: SEKCJA J (5811Z;5813Z;5814Z; 5819Z; 5821Z; 5911Z; 5913-14Z;5920Z;6010Z;6020Z;6201-02Z); SEKCJA M (7111Z; 7311Z;7410Z;7420Z) I SEKCJI R (9001-4Z; 9101A; 9101B; 9102Z).

Cykl szkoleniowy obejmuje 120 godz., w tym:

 • Warsztat kreatywnego pracownika – 72 godz.,
 • Biznesowe aspekty działalności w branży przemysłu kreatywnego – 48 godz.

W co najmniej 80 % grupę docelową stanowią przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Więcej informacji na stronie projektu: www.kreatywnybiznes.pl.

Kontakt w sprawie projektu: 782 202 502

POTENCJAŁ LUBELSKIEGO BIOGAZU

Z dniem 01.12.2012 r., rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Potencjał lubelskiego biogazu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje doradztwo dla przedsiębiorstw z sektora biogazowego w kierunku:

1.wsparcia w zakresie OZE

2.wsparcia w zakresie normatywnym

3.wsparcia w zakresie technologicznym

Projekt obejmuje również szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie, w zakresie:

 • specyfiki pracy w obiektach biogazowych
 • procesu technologicznego
 • wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska i działalnością obiektów biogazowych
 • szkolenia ogólne i dla audytorów systemu ISO 14001

Projekt ,,Potencjał lubelskiego biogazu” jest skierowany do przedsiębiorstw MŚP z sektora produkcji biogazowej z województwa lubelskiego - wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie. Rekrutacja do projektu ma charakter zamknięty – nie są prowadzone działania rekrutacyjne uczestników projektu.

POTENCJAŁ LUBELSKIEGO BIOGAZU

Z dniem 01.12.2012 r., rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Potencjał lubelskiego biogazu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje doradztwo dla przedsiębiorstw z sektora biogazowego w kierunku:

1.wsparcia w zakresie OZE

2.wsparcia w zakresie normatywnym

3.wsparcia w zakresie technologicznym

Projekt obejmuje również szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie, w zakresie:

 • specyfiki pracy w obiektach biogazowych
 • procesu technologicznego
 • wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska i działalnością obiektów biogazowych
 • szkolenia ogólne i dla audytorów systemu ISO 14001

Projekt ,,Potencjał lubelskiego biogazu” jest skierowany do przedsiębiorstw MŚP z sektora produkcji biogazowej z województwa lubelskiego - wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie. Rekrutacja do projektu ma charakter zamknięty – nie są prowadzone działania rekrutacyjne uczestników projektu.

CERTYFIKOWANY MANAGER IT

Z dniem 01.10.2012 r., rozpoczęliśmy realizację Projektu pt. „Certyfikowany Menedżer IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szkolenia realizowane w projekcie mają na celu wzmocnienie konkurencyjności, potencjału rozwojowego, podniesienie kwalifikacji a także zwiększenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT oraz programowania i obsługi systemów IT.

Projekt ,,Certyfikowany Menedżer IT” jest skierowany do przedsiębiorstw MŚP z sektora IT z województwa lubelskiego - wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie. Rekrutacja do projektu ma charakter zamknięty – nie są prowadzone działania rekrutacyjne uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia oferty na zakup licencji na szkolenie CSAM – Certyfikowany Menedżer Zarządzający Oprogramowaniem

Informacji dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem: 503-080-433

CZYSTA ENERGIA

W terminie od 01.06.2014r-  do 30.03.2015r. EuroCompass  Sp. z o.o. realizuje projekt „Czysta energia-szkolenia  z zakresu odnawialnych źródeł energii” w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki z działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  podziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Rekrutacja do projektu ma charakter zamknięty.

Grupę docelową projektu stanowi 21 przedsiębiorstw wskazanych z nazwy należących do kategorii mikro, małych, średnich oraz ich pracownicy. Są to podmioty z obszaru woj. Lubelskiego lub posiadające siedzibę na terenie woj. Lubelskiego .

W projekcie przewidziano szkolenia dla:

-Instalatorów paneli fotowoltaicznych

-Instalatorów paneli solarnych

-Instalatorów pomp ciepła z płytkimi systemami geotermalnymi

-Specjalistów d.s. budownictwa pasywnego

OPIS SZKOLEŃ:

1.Szkolenie instalator systemów fotowoltaicznych     72 godz

Moduł 1. – wprowadzenie – 8 godz. :

Moduł 2. – Efektywność energetyczna – 8 godz.

Moduł 3. – Instalacja systemów PV – 56 godz. (w tym 40 godz. praktyki )

2.Szkolenie instalator systemów solarnych   72 godz.

Moduł 1. – wprowadzenie – 8 godz. :

Moduł 2. – Instalacje solarne - 56 godz. (w tym 40 godz. praktyki)

Moduł 3. – Efektywność energetyczna – 8 godz

3.Szkolenie –Instalator pomp ciepła z płytkimi systemami geotermalnymi - 72 godz.

Moduł 1. – wprowadzenie – 4 godz. :

Moduł A . – instalacje z pompami ciepła - 32 godz. (w tym 24 godz. praktyki).

Moduł B. – montaż płytkich systemów geotermalnych - 32 godz. (w tym 24 godz. praktyki).

Moduł 3. – Efektywność energetyczna – 8 godz.

4.Szkolenie: Specjalista d.s budownictwa pasywnego 72 godz.

Moduł 1.-Projektowanie bryły budynku 64 godz.

Moduł 2. – Efektywność energetyczna – 8 godz.

WYŻSZY POZIOM IT

Z dniem 01.07.2014 r., rozpoczęliśmy realizację Projektu pt. „Wyższy poziom IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Szkolenia realizowane w projekcie mają na celu wzmocnienie konkurencyjności, potencjału rozwojowego, podniesienie kwalifikacji a także zwiększenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT oraz programowania i obsługi systemów IT wśród pracowników czterech przedsiębiorstw sektora MŚP z terenu województwa Lubelskiego.

Harmonogram szkoleń obejmuje następujące tematy :

Szkolenia z zakresu IT

1.Professional Scrum Foundation

2.Profesional Scrum Master

3.Modelowanie wymagań i przypadków użycia przy wykorzystaniu UML

4.Podstawy modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN

5.Pentaho Reporting Tworzenie Raportów – podstawy architektury i narzędzi PR

6.Pentaho Data Integration.

7.Zend Technologies: Test Prep: Zend PHP 5.3 Certification.

8.Praktyczna Architektura SOA

9.SketchUp Pro I

10.Blender-zasady tworzenia obiektów w programie Blender, animacja 3D

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami ,usługami IT.

1.ITIL®Foundation

2.Prince2

Szkolenia z zakresu wdrażania , administrowania i zarządzania bazami danych IT

1.Oracle Database: Introduction to SQL.

2.Oracle Database 11g:Administration Workshop.

3.Język SQL w baize PostgreSQL.

4.Introduction to Postgre SQL Administration.

LIVING LAB

Inicjatywa Lublin Living Lab jest partnerskim przedsięwzięciem kilku lubelskich firm, której celem jest stworzenie centrum kompetencji w zakresie testowania i rozwoju inteligentnych modeli i rozwiązań biznesowych opartych w dużej mierze na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Wdrożenie w życie inicjatywy Lublin Living Lab było możliwe m.in. dzięki pomyślnej realizacji projektu pn. Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast (ang. Lublin Living Lab for Smart Cities), współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

REFERENCJE

Informacje

EuroCompass Sp. z o.o.

ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin
48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91
biuro@eurocompass.pl
 

Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu
+48 605 577 606

Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu
+48 607 807 869

Dział planowania i przygotowania projektów
+48 785 550 869

Dział planowania i przygotowania projektów
+48 665 997 828

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

KRS 0000425862
NIP 712 305 45 11
REGON 060226186

Numer konta bankowego
PKO BP 33 1020 3176 0000 5402 0157 9259