13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17

przez admin

W dniu 15 listopada 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17. Konkurs dotyczył obszarów rewitalizacji na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich powyżej 5000 mieszkańców, z wyjątkiem gmin w których siedziby mają powiaty.

Dofinansowanie otrzymało 12 projektów, w tym 3 przygotowane przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 19 740 814,63 zł.

Tytuł projektu: Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa
Wnioskodawca: Gmina Poniatowa
Kwota dofinansowania: 7 462 011,17 zł (w tym kwota z EFRR 6 746 118,84 zł)

Tytuł projektu: Modernizacja istniejących budynków przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu oraz w Teodorówce 124 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol
Wnioskodawca: Gmina Frampol
Kwota dofinansowania: 6 345 243,30 zł (w tym kwota z EFRR 5 710 103,34 zł)

Tytuł projektu: Rewitalizacja w Gminie Tarnogród
Wnioskodawca: Gmina Tarnogród
Kwota dofinansowania: 5 933 560,15 zł (w tym kwota z EFRR 5 353 836,67 zł)

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1851-p_style_text_align_justify_w_dniu_13.html