Analiza studiów uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście planowania dróg i węzłów przesiadkowych

przez admin

Nasi eksperci rozpoczęli pracę nad dokumentem „Analiza studiów uwarunkowań gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście planowania dróg i węzłów przesiadkowych”. Analiza ta zostanie przeprowadzona w ramach projektu pt. „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt, którego liderem jest Gmina Lublin, realizowany jest w partnerstwie z pozostałymi gminami wchodzącymi w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Gminą Miejską Świdnik, Gminą Nałęczów, Gminą Konopnica, Gminą Wólka, Gminą Jastków, Gminą Niemce, Gminą Strzyżewice, Gminą Niedrzwica Duża, Gminą Lubartów, Gminą Miasto Lubartów, Gminą Głusk oraz Gminą Mełgiew.

Głównym celem realizowanego projektu jest zaplanowanie i budowa zintegrowanego systemu transportu w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym (LOF). W ramach projektu zaplanowano m.in. przeprowadzenie prac analitycznych w celu wyznaczenia głównych węzłów komunikacyjnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym w szczególności węzła wokół dworca PKP w Lublinie, który w przyszłości będzie głównym węzłem przesiadkowym dla podróżujących środkami transportu kolejowego i autobusowego. Projekt zakłada również opracowanie koncepcji nowego układu linii komunikacji publicznej, a także przeprowadzenie szczegółowych badań przepływu pasażerów na najważniejszych szlakach komunikacyjnych obszaru LOF.

Celem opracowania jest przeprowadzenie szczegółowej analizy rzeczywistego stanu zagospodarowania terenów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście istniejących zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przyszłej infrastruktury komunikacyjnej na obszarze LOF oraz wyznaczenia kluczowych węzłów i punktów przesiadkowych.

Zakres analizy obejmie ocenę stanu istniejącej zabudowy (mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej), poziomu rozwoju infrastruktury transportowej oraz dostępności terenów przyrodniczo-rekreacyjnych. Analiza obejmie również określenie stopnia zagospodarowania terenów wyznaczonych w studiach uwarunkowań oraz wskazanie rezerw terenów inwestycyjnych, które będzie można wziąć pod uwagę w dalszych pracach planistycznych i strategiach rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowanie będzie zawierało również wstępną identyfikację możliwych węzłów i punktów przesiadkowych na ternie LOF, a także zaprezentuje modelowe rozwiązania dla trzech wybranych rozwiązań w tym zakresie.