Budowa instalacji fotowoltaicznej – farmy słonecznej w miejscowości Suszno gm. Włodawa.

przez admin

Kwota projektu:  1 594 031, 05 zł

Dofinansowanie:  842 374, 13 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa energetycznego PM Wisberg Sp z o.o. poprzez dywersyfikację dostaw energii elektrycznej. Celami szczegółowymi projektu będzie podniesienie konkurencyjności firmy PM Wisberg Sp z o.o. poprzez inwestycję w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w procesie produkcji Firmy, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa lokalnego, zwiększenie wykorzystania poprzez firmę PM Wisberg Sp z o.o. nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu energią. Osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych możliwe będzie przez budowę instalacji fotowoltaicznej – Farmy słonecznej w miejscowości Suszno g. Włodawa. System ten wpłynie na zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z OZE w przedsiębiorstwie, powodując zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej z paliw konwencjonalnych.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

liczba nowo utworzonych miejsc pracy-1,

produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]-342,

produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]-342,

szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok]-113,64.

Aktualnie firma EuroCompass została wybrana jako wykonawca do zarządzania i rozliczania ww. projektu.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 2018-03-01

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu – 2018-09-30