Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18

przez admin

W dniu 19 czerwca 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18
Dofinansowanie otrzymało 38 projektów, w tym 4 przygotowane przez naszych ekspertów:
• Projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiornika wyrównawczego, studni głębinowej oraz zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby ujęcia wody w Białej – Gmina Radzyń Podlaski”, Wnioskodawca: Gmina Radzyń Podlaski, wartość projektu: 886 847,58 zł, wartość dofinansowania: 605 532,94 zł
• Projekt „Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Snopków, Gmina Jastków”, Wnioskodawca: Gmina Jastków, wartość projektu: 4 741 308,26 zł, wartość dofinansowania: 3 276 513,82 zł
• Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadurki”, Wnioskodawca: Gmina Nałęczów, wartość projektu: 6 676 242,51 zł, wartość dofinansowania: 3 055 531,26 zł
• Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród”, Wnioskodawca: Gmina Tarnogród, wartość projektu: 3 256 293,35 zł, wartość dofinansowania: 2 093 434,61 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-53-p_w_dniu_nbsp_18_czerwca_2019_r_zarzad.html