Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

przez admin

Kwota projektu:  6 842 011, 55

Dofinansowanie:  4 212 544, 12

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego,dywersyfikacja dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych (2, 3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Radzyń Podl.,łącznie 532 zestawy (1470 paneli) o mocy 1,82133MW. Z kolektorów słonecznych będzie korzystać ok.2100 os.Ponadto w ramach projektu zostanie zainstalowanych 40 kotłów na biomasę (drewno,pellet,brykiety drzewne,zrębki,odpady drzewne,słoma) na budynkach mieszkalnych oraz 1 kocioł na budynku użyteczn.publ.(Budynek Stowarzyszenia Ewangelizacji i
Kultury Siedleckiej w m.Siedlanów)-łączna moc 750 kW (liczba korzystających: 156). Zostanie utworzona podstrona internetowa promująca odnawialne źródła energii – portal ten będzie wdrażał i promował rozwiązania, usługi i produkty czystej energii a także promował gminę jako ośrodek czystej energii na obszarze peryferyjnym. W ramach projektu zostanie także wykonany System TIK,który będzie m.in. zbierać i przechowywać w centralnej bazie danych inform.o instalacjach OZE, produkcji energii w poszczególnych instalacjach, monitorować pracę inst. OZE i w razie konieczności powiadamiać określonych użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, zarządzać instal.(wprowadzanie do systemu nowych urządzeń, wprowadzania zmian ich właściwości itp.), generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej
przez określone grupy instalacji (np. wg rodzaju instalacji, lokalizacji) energii w określonych okresach czasu, wizualizować rozmieszczenie instalacji na mapie, z możliwością symbolizacji wg rodzaju, mocy itp. Przedmiotowy projekt jest spójny zgodny z „Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”, który celem jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych i docelowych, mi.in. poprzez ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne.

Aktualnie firma EuroCompass została wybrana jako wykonawca do zarządzania i rozliczania ww. projektu.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – 2016-05-23

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu – 2018-06-29