Mniej środków unijnych dla Polski i województw po roku 2020.

przez admin

Na początku czerwca br. Komisja Europejska przedstawiła wstępną propozycją alokacji środków unijnych, jakie będą dostępne dla poszczególnych krajów członkowskich na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności. Zgodnie z przedstawioną propozycją alokacja dla Polski wynosi 64,4 mld euro na lata 2021-2027 i jest o 22% niższa w porównaniu do obecnie realizowanej perspektywy finansowej przypadającej na lata 2014-2020. Pomimo znacznego obniżenia środków na finansowanie projektów rozwojowych w Polsce, nasz kraj pozostanie jednak dalej głównym beneficjentem unijnej polityki spójności, wyprzedzając takie kraje jak:

Włochy (38,6 mld euro),
Hiszpanię (34,0 mld euro),
Rumunię (27,2 mld euro),
Portugalię (21,2 mld euro).

Wydatkowanie środków w nowej perspektywie finansowej UE będzie skoncentrowane na realizacji pięciu priorytetów, wstępnie zdefiniowanych jako:
(i) Europa bardziej inteligentna (innowacje, cyfryzacja, transformacja gospodarcza, wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
(ii) Europa bardziej zielona i wolna od emisji gazów cieplarnianych (wdrażanie w życie Paryskiego Porozumienia, inwestowanie w transformację energetyczną miast i regionów i odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym);
(iii) Europa bardziej połączona (strategiczna infrastruktura w zakresie transportu, energetyki i szybkiego Internetu);
(iv) Europa bardziej społeczna (zapewnienie podstawowych praw w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, wysoka jakość zatrudnienia i edukacji, rozwój umiejętności, włączenie społeczne, równy dostęp do usług zdrowotnych);
(v) Europa bliższa obywatelom (wspieranie oddolnych strategii i inicjatyw, zrównoważony rozwój miast w całej UE).

Obecnie trwa ożywiona dyskusja na temat zaproponowanych alokacji finansowych i priorytetów polityki spójności UE po roku 2020. Zapewne potrwa ona do końca 2018 roku i zakończy się przyjęciem ostatecznych decyzji i rozstrzygnięć przez Radę Unii Europejskiej w I połowie 2019 roku. W międzyczasie można zapoznać się ze wstępnymi projektami rozporządzeń wykonawczych dotyczących przyszłej polityki spójności, które są dostępne na stronach Komisji Europejskiej pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/publications/cohesion-and-values_en