Nasz sukces – Działanie 7.2 RPO WL

przez admin

W dniu 12 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na stronie internetowej https://rpo.lubelskie.pl/ listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej. Termin składania wniosków o dofinansowanie miał miejsce w terminie od 30.09.2017 r. do 30.10.2017 r.

Dofinansowanie przyznano jednemu projektowi złożonemu przez Województwo Lubelskie. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami został przygotowany przez naszych ekspertów i na etapie oceny merytorycznej otrzymał 97,5 pkt. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR to 1 373 825,94 zł. Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Działanie: 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej

Tytuł projektu: „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizacja i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”
Wnioskodawca: Województwo Lubelskie

Kwota dofinansowania: 1 373 825,94 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1401-lista_projektow_wybranych_do.html