NASZ ZESPÓŁ

RYSZARD BOGUSZEWSKI​

PREZES

Prezes Zarządu, wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku filologia angielska, podyplomowe studia ekonomiczne o specjalności bankowość i finanse. Specjalizuje się m.in. w zakresie tworzenia regionalnych systemów innowacji oraz planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym (w tym opracowaniu strategii rozwoju miast, gmin i powiatów, rozwoju lokalnych grup działań, tworzenia struktur kooperacyjnych samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw).


ryszard.boguszewski@eurocompass.pl

WŁODZIMIERZ STYK

V-CE PREZES

Wiceprezes Zarządu, wykształcenie wyższe, doktor inżynier. Specjalizuje się m.in. w zakresie przygotowania projektów od strony inwestycyjnej (w tym opracowywania wstępnych kosztorysów, audytów energetycznych, studiów wykonalności oraz analiz ekonomiczno-finansowych).


wlodzimierz.styk@eurocompass.pl

AGNIESZKA GRUSZCZYŃSKA

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ekonomia oraz magisterskie na kierunku matematyka. Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywanie i rozliczania projektów inwestycyjnych dla samorządów lokalnych i przedsiębiorstw, specjalista w dziedzinie analiz finansowo-ekonomicznych i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner.


agnieszka.gruszczynska@eurocompass.pl

BEATA FILIPOWICZ

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska, studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse. Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE. Współautorka licznych strategii i programów rozwoju dla samorządów lokalnych województwa lubelskiego. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner.


beata.filipowicz@eurocompass.pl

KAROLINA STASIAK

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku geografia (specjalizacja: planowanie przestrzenne) oraz studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Współautorka licznych strategii i programów rozwoju dla samorządów lokalnych województwa lubelskiego. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner.


karolina.stasiak@eurocompass.pl

MAGDALENA KULCZYŃSKA

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku europeistyka. Ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania projektów dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw w obszarze badań i rozwoju, wdrażania innowacji oraz współpracy międzynarodowej. Specjalizuje się w opracowywaniu projektów naukowo-badawczych oraz inwestycyjnych, zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego. Specjalizuje się także, w dziedzinie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE.


magdalena.kulczynska@eurocompass.pl

EWELINA BOROWIEC

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku geografia i specjalności planowanie przestrzenne. Ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie analiz przestrzennych i opracowywania dokumentów o charakterze planistycznym. Specjalista ds. analiz i planowania przestrzennego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS i zarządzania projektami.


ewelina.borowiec@eurocompass.pl

KAROLINA SZELĄG

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie o specjalności geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz kartografia i geoinformacja. Ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych i operacyjnych. Specjalista ds. analiz i planowania przestrzennego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie rozwoju miast i ich odnowy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS i zarzadzania projektami.


karolina.szelag@eurocompass.pl

ANNA KIMAK

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku europeistyka. Prawie 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania projektów europejskich, głównie w dziedzinie edukacji, rozwoju zasobów ludzkich i integracji społecznej.


anna.kimak@eurocompass.pl

IWONA TARASIUK

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Ponad 5-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w takich obszarach jak gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii itp. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Foundation.


iwona.tarasiuk@eurocompass.pl

TOMASZ RUTKOWSKI

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Specjalista z ponad 12 letnim stażem w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania projektów inwestycyjnych dla gmin i powiatów. Specjalizuje się projektach związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego, turystyki i kultury. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner.


tomasz.rutkowski@eurocompass.pl

MARCIN PIELA

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku technika rolnicza i leśna, w specjalności odnawialne źródła energii i ekoenergetyka. Ponad 5 letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE związanych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną oraz przygotowywania planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa lubelskiego.


marcin.piela@eurocompass.pl

KAROLINA DZIEKOŃSKA

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing w agrobiznesie, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, studia podyplomowe na kierunku rachunkowość. Ponad 5 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w analizach finansowo-ekonomicznych i zarządzaniu projektami od strony zamówień publicznych oraz rozliczania finansowego.


karolina.dziekonska@eurocompass.pl

MAGDALENA KOŁYGA

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna o specjalnościach planowanie przestrzenne oraz urbanistyka i polityka przestrzenna. Ponad 2-letnie doświadczenie w zakresie analiz i wizualizacji danych przestrzennych oraz modelowania i dokumentowania opracowań projektowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych GIS i AutoCAD. Specjalizuje się m.in. w planowaniu przestrzennym i opracowywaniu projektów rewitalizacyjnych obszarów miejskich i wiejskich. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS.


magdalena.kolyga@eurocompass.pl