NASZ ZESPÓŁ

Prezes

RYSZARD BOGUSZEWSKI

ryszard.boguszewski@eurocompass.pl

Prezes Zarządu, wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku filologia angielska, podyplomowe studia ekonomiczne o specjalności bankowość i finanse. Specjalizuje się m.in. w zakresie tworzenia regionalnych systemów innowacji oraz planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym (w tym opracowaniu strategii rozwoju miast, gmin i powiatów, rozwoju lokalnych grup działań, tworzenia struktur kooperacyjnych samorządów lokalnych oraz przedsiębiorstw).
ryszard.boguszewski@eurocompass.pl

V-ce Prezes

WŁODZIMIERZ STYK

wlodzimierz.styk@eurocompass.pl

Wiceprezes Zarządu, wykształcenie wyższe, doktor inżynier. Specjalizuje się m.in. w zakresie przygotowania projektów od strony inwestycyjnej (w tym opracowywania wstępnych kosztorysów, audytów energetycznych, studiów wykonalności oraz analiz ekonomiczno-finansowych).

BEATA FILIPOWICZ

beata.filipowicz@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska, studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse. Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE. Współautorka licznych strategii i programów rozwoju dla samorządów lokalnych województwa lubelskiego. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner

KAROLINA STASIAK

karolina.stasiak@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku geografia (specjalizacja: planowanie przestrzenne) oraz studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Współautorka licznych strategii i programów rozwoju dla samorządów lokalnych województwa lubelskiego. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner.
karolina.nowakowska@eurocompass.pl

MAGDALENA KOŁYGA

magdalena.kolyga@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna o specjalnościach planowanie przestrzenne oraz urbanistyka i polityka przestrzenna. Ponad 2-letnie doświadczenie w zakresie analiz i wizualizacji danych przestrzennych oraz modelowania i dokumentowania opracowań projektowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych GIS i AutoCAD. Specjalizuje się m.in. w planowaniu przestrzennym i opracowywaniu projektów rewitalizacyjnych obszarów miejskich i wiejskich. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS.

KAROLINA SZELĄG

karolina.szelag@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie o specjalności geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz kartografia i geoinformacja. Ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów planistycznych i operacyjnych. Specjalista ds. analiz i planowania przestrzennego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie rozwoju miast i ich odnowy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS i zarzadzania projektami

MARCIN PIELA

marcin.piela@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku technika rolnicza i leśna, w specjalności odnawialne źródła energii i ekoenergetyka. Ponad 5 letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE związanych z energetyką odnawialną i efektywnośćią energetyczną oraz przygotowywania planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa lubelskiego.

IWONA TARASIUK

iwona.tarasiuk@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Ponad 5-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w takich obszarach jak gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii itp. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Foundation

MICHAŁ STYK

michal.styk@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku informatyka. Specjalista w dziedzinie teleinformatyki i administrowania sieciami komputerowymi, odpowiada m.in. za funkcjonowanie serwerowni, sieci komputerowej i sprzętu firmowego, specjalizuje się w projektach związanych z informatyzacją i rozwojem społeczeństwa cyfrowego. Operator dronów z certyfikatem VLOS. Umiejętności i praktyczna wiedza potwierdzona licznymi certyfikatami.

AGNIESZKA GRUSZCZYŃSKA

agnieszka.gruszczynska@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku ekonomia oraz magisterskie na kierunku matematyka. Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywanie i rozliczania projektów inwestycyjnych dla samorządów lokalnych i przedsiębiorstw, specjalista w dziedzinie analiz finansowo-ekonomicznych i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner

TOMASZ RUTKOWSKI

tomasz.rutkowski@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku administracji publicznej, studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Specjalista z ponad 12 letnim stażem w zakresie planowania lokalnego oraz przygotowywania projektów inwestycyjnych dla gmin i powiatów. Specjalizuje się projektach związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego, turystyki i kultury. Praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzone m.in. certyfikatem PRINCE2 Practitioner

EWELINA BOROWIEC

ewelina.borowiec@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku geografia i specjalności planowanie przestrzenne. Ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie analiz przestrzennych i opracowywania dokumentów o charakterze planistycznym. Specjalista ds. analiz i planowania przestrzennego, specjalizuje się m.in. w dziedzinie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Praktyczne umiejętności potwierdzone licznymi certyfikatami w zakresie użytkowania narzędzi GIS i zarzadzania projektami

MAGDALENA KULCZYŃSKA

magdalena.kulczynska@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku europeistyka. Ponad 4-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania projektów dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw w obszarze badań i rozwoju, wdrażania innowacji oraz współpracy międzynarodowej. Specjalizuje się w opracowywaniu projektów naukowo-badawczych oraz inwestycyjnych, zarówno dla podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego. Specjalizuje się także, w dziedzinie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE.

KAROLINA DZIEKOŃSKA

karolina.dziekonska@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing w agrobiznesie, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych, studia podyplomowe na kierunku rachunkowość. Ponad 5 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów inwestycyjnych. Specjalizuje się w analizach finansowo-ekonomicznych i zarządzaniu projektami od strony zamówień publicznych oraz rozliczania finansowego.

ANNA KIMAK

anna.kimak@eurocompass.pl

Wykształcenie wyższe, studia magisterskie na kierunku europeistyka. Prawie 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania projektów europejskich, głównie w dziedzinie edukacji, rozwoju zasobów ludzkich i integracji społecznej.