Nasze sukcesy – Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 2014-2020

przez admin

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i
efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17.

Dofinansowanie otrzymało 39 projektów, w tym 7 przygotowanych przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 15 083 708,77 zł.

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Ułęż”

Wnioskodawca: Gmina Ułęż 

Kwota dofinansowania: 1 592 323,90 zł

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża”

Wnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duża   

Kwota dofinansowania: 2 893 497,98 zł

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tytuł projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża”

Wnioskodawca: Gmina Niedrzwica Duża   

Kwota dofinansowania: 3 116 508,22 zł

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród”

Wnioskodawca: Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Kwota dofinansowania: 2 746 844,38 zł

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody
wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała Gm.
Radzyń Podlaski, pow. radzyński, woj. lubelskie”

Wnioskodawca: Gmina Radzyń Podlaski

Kwota dofinansowania: 1 153 497,95 zł

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Ostrów Lubelski”

Wnioskodawca: Gmina Ostrów Lubelski

Kwota dofinansowania: 2 051 994,05 zł

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie”

Wnioskodawca: Gmina Kłoczew

Kwota dofinansowania: 1 529 042,29 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1487-lista_projektow_wybranych_do.html