Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parczew

przez admin

Firma EuroCompass Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z Gminą Parczew polegającą na opracowaniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej) na realizację projektu pn.: „Program gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Parczew”.

Dokument przedstawi strategię działania gminy, która za główny cel stawia sobie realizację polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz stwarzanie nowych możliwości rozwoju. W ramach opracowywania dokumentu przeprowadzona zostanie szczegółowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i dzięki jej analizie zostaną zaproponowane działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności ekonomicznej oraz możliwość zwiększania ilości energii z odnawialnych źródeł. Przeprowadzone zostaną badania terenowe poziomu stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza (np. NOx, siarkowodór, LZO oraz PM10). Na chwilę obecną wykonano I etap (badania w okresie niegrzewczym). W styczniu 2015 r. przeprowadzony zostanie II etap, na podstawie którego możliwa będzie analiza zanieczyszczeń powstałych na skutek ogrzewania gospodarstw domowych w okresie zimowym.