Remont-modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Biała Gm. Radzyń Podlaski,pow. radzyński,woj. lubelskie

przez admin

Projekt spełnił kryteria formalne i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej

Kwota projektu: 1 738 585, 98

Wnioskowane dofinansowanie: 1 206 230, 15

Potrzeba realizacji projektu pojawiła się w ostatnich latach i wynika ze zbliżającego się końca okresu żywotności technicznej urządzeń. Dotychczas inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na brak środków
finansowych. Potrzeba realizacji projektu wynika z potrzeb i problemów interesariuszy:

1. Potrzeba mieszkańców gminy Radzyń Podlaski w zakresie dostaw wody pitnej oraz mieszkańców, dla których uciążliwy jest obecny stan jakości wody pitnej.

2. Problemów konserwatora obsługującego psujące się urządzenia, co generuje wysokie koszty i zagrożenia środowiska.

3. Obowiązków władz lokalnych powołanych do zapewnienia dostaw dobrej jakości wody pitnej oraz tworzenia warunków do rozwoju gminy.

Grupę docelową projektu stanowią w/w interesariusze główni, a pośrednio również interesariusze przedmiotowi: środowisko naturalne i jego zasoby oraz potencjalni inwestorzy i turyści. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Radzyń Podlaski. Kluczowy rezultat założony w projekcie to wzrost przewidywanej l. osób
korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Zadania przewidziane do realizacji obejmują:

1) opracowanie dokumentacji kosztorysowej

2) Przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w Białej, obejmującą (remont budynku, zagospodarowanie terenu stacji, remont instalacji technologicznej, remont zbiorników retencyjno-wyrównawczych, remont instalacji elektrycznej i kontrolno-pomiarowej, budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kW)

3) Promocję projektu

4) Zarządzanie projektem

5) Nadzór inwestorski

6) Zakup wodomierzy

7) Wymiana wodomierzy

8) Dostosowanie obecnego programu księgowego do odczytu liczników radiowych oraz do obsługi interesantów on-line

9) Zakup i wdrożenie programu komputerowego do obsługi interesantów on-line. Odbiorcy wody w miejscowości Radowiec i Zabiele, u których będą wymieniane wodomierze jest zapewnione prawidłowe zagospodarowanie
ścieków dzięki sieci kanalizacji.