Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

przez admin

W dniu 15 września 2015 r. zakończyły się prace nad Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Strategia składa się z czterech części (tj. analityczno-diagnostycznej, strategicznej, wdrożeniowej oraz podsumowania) i obejmuje okres do 2020r. (z perspektywą do 2030r.). W części analityczno-diagnostycznej znajduje się syntetyczna diagnoza obszaru (uszczegółowienie znajduje się w Aneksie statystyczno-diagnostycznym). W części strategicznej wyznaczono wizję obszaru oraz misję partnerskich samorządów określając jednocześnie cele strategiczne i operacyjne oraz spójność z dokumentami strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Część wdrożeniowa zawiera plan operacyjny wraz z zestawieniem kierunków działań, jakie będą podejmowane w ramach przewidzianych celów operacyjnych strategii. Plan określa również rolę samorządu miasta i gminy w realizacji zaplanowanych zadań, jak i możliwe źródła finansowania działań ze środków zewnętrznych. W Strategii określono także struktury wdrażania oraz system monitorowania i ewaluacji.